Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adwokatów Samanty Krzesłowskiej i Michała Skrzydlewskiego oferuje wszechstronną pomoc prawną adresowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opracowywanie opinii prawnych, a także kompleksowa obsługa klientów związana z reprezentacją przed sądami obu instancji, Sądem Najwyższym, Sądami Administracyjnymi, urzędami i innymi organami.

Obszarem działania adwokatów jest przede województwo łódzkie i miasto Łódź, ale w zakresie usług Kancelarii pozostaje też reprezentacja klientów w innych obszarach Polski.

Zakres świadczonych usług:

§ 1 PRAWO CYWILNE:

PRAWO RZECZOWE

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • o ochronę prawa własności i posiadania,
 • o zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • o ustanowienie służebności,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • o eksmisję,

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy o zapłatę,
 • o odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
 • polubowna i sądowa windykacja należności od kontrahentów,

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zachowek,
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia,

§ 2 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • sprawy o rozwód,
 • o separację,
 • o alimenty,
 • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o przysposobienie,

§ 3 PRAWO PRACY

 • kompleksowa reprezentacja pracodawców,
 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • o odszkodowanie za dyskryminację,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
 • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,

§ 4 PRAWO GOSPODARCZE

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
 • polubowna i sądowa windykacja należności,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • doradztwo prawno-gospodarcze,
 • umowy gospodarcze i handlowe,
 • postępowania rejestrowe,
 • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych,

§ 5 PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,